2016 - Volume 12 [Issue 3]


Clinical Practice Article


Minireview Article

Objective Measures for the Assessment of Energy Expenditure: A Historical Overview

Manolis Adamakis, Katerina Zounhia, Konstantinos Karteroliotis, Maria Koskolou

DOI: 10.9734/JSRR/2016/29825

Page: 1-9


Original Research Article

Attitudes to Bush Meat Trade and Wildlife Conservation at a Market Town in Lowland Rainforest, Rivers State, Nigeria

M. Aline E. Noutcha, Alfred I. Omenihu, Samuel N. Okiwelu

DOI: 10.9734/JSRR/2016/28255

Page: 1-7

Detection and Assay of Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) Utilizing Isocratic High Performance Liquid Chromatography

Ronald Bartzatt, Purnima Gajmer, Mai Han Cassandra Nguyen, Alexandra My-Hanh Tran

DOI: 10.9734/JSRR/2016/28991

Page: 1-12

Influence of Draw Resistance on Benz [a] Pyrene and Its Contribution to Cigarette Hazard Index

Wang Hao, Zhan Jianbo, Yu Jiang, Yu Yao, Cheng Liang, Yu Zhenhua, Zhang Ying, Li Gen, Yue Baoshan, Li Muyan, Ji Yafeng, He Danfeng, Chen Chen, Fu Rongrong, Wang Xiuxiu, Zan Na, Perin Deniz, Zheng Han, Ding Wei, Zhang Jing, Yu Tingting, Xie Jiao, Wang Tao, Gong Weimin, Gui Yongfa, Ding Haiyan, Li Liwei, Li Zhiqiang, Gao Li, Li Tinghua

DOI: 10.9734/JSRR/2016/28737

Page: 1-6


View All Issues